INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Delkor Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczecińskiej 61/67, 91-222 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 171646, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane kontaktowe administratora są następujące: adres poczty elektronicznej: kontakt_rodo@delkor.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez Spółkę działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto z uwagi na fakt, że administrator jest częścią Grupy Kapitałowej DELKO S.A. prawnie uzasadnionym interesem są wewnętrzne cele administracyjne, w szczególności kontrola zarządcza. Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne.
 3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail, nr rachunku bankowego, NIP, PESEL, natomiast dane osobowe Pana/Pani przedstawicieli, w tym pracowników, będą przetwarzanie w następującym zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e – mail.
 4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.3 powyżej.
 5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:
  1. obsługa płatności,
  2. księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,
  3. przekazywanie w ramach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DELKO S.A. (aby dowiedzieć się jakie Spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej, kliknij TUTAJ),
   • Ama sp. z o. o. - ul. Matuszewska 14 bud. 11, 03-876 Warszawa
   • Cosmetics RDT Sp. z o. o. - ul. Nowogrodzka 153J, 18-400 Łomża
   • Delko Esta sp. z o. o. - ul. Kochanowskiego 23, 73-110 Stargard
   • Delko Otto sp. z o. o. - ul. Kilińskiego 51, 27-400 Ostrowiec Św.
   • Delko S. A. - ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem
   • Delkor Sp. z o. o. - ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź
   • Doktor Leks Sp. z o. o. - ul. Klecińska 5, 54 - 413 Wrocław
   • Frog MS Delko sp. z o. o. - ul. Biskupińska 5a, 30-732 Kraków
   • Nika sp. z o. o. - ul. Rolna 6, 25-419 Kielce
   • RHS Sp. z o. o. - Ul. Warszawska 43, 98-300 Wieluń
  4. serwisowanie oprogramowania komputerowego,
  5. usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,
  6. kampanie marketingowe.
 6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
 8. Pana/Pani dane osobowe zostały przez Spółkę pozyskane z następującego źródła: w związku z realizacją umowy.
 9. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.
 10. Spółka oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 11. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania od Spółki dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
  3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
  4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
 

Delkor Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 61/67
91-222 Łódź
NIP 947-15-61-211

Sekretariat:
+48 42 230 36 10
+48 42 684 98 70
+48 519 543 325
+48 519 543 324
sekretariat@delkor.pl

Dział Obsługi Klienta, Wzorcownia:
+48 519 543 304
+48 519 543 305
fax +48 42 680 27 16
wzorcownia@delkor.pl

Reklamacje:
+48 519 543 309
reklamacje@delkor.pl

Dział Instytucji:
+48 42 230 36 07
instytucje@delkor.pl

Dział Zakupów:
+48 42 230 36 02
+48 42 230 36 08

Magazyn:
+48 42 230 36 23